Voorwaarden

De Vierde Kolonie

De eigenaar van De Vierde Kolonie is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen en schade of letsel berokkend aan haar cliënten, door welke oorzaak dan ook. Het staat de eigenaar van De Vierde Kolonie vrij om de huurder en/of diens meereizende voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort. Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door toedoen van u en/of uw meereizende toegebrachte schade aan de vakantieaccommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Tot de meereizende behoort eenieder die deel uitmaakt van het reisgenootschap, dan wel anderszins tot de kring van de huurder gerekend dient te worden. Derhalve is het zéér belangrijk dat u over een geldige WA verzekering en reisverzekering beschikt. Indien de schade niet met de eigenaar van De Vierde Kolonie is afgewikkeld, is deze gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de op de boekingsbevestiging genoemde huurder. Degene die de reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. · Evidente fouten of vergissingen op onze websites binden De Vierde Kolonie niet. · Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld foldermateriaal of foto's is De Vierde Kolonie niet verantwoordelijk.